Facebook 
Polub nas 

Menu główne 
 

Zbiórki żywności 
Zbiórki żywności
 

Wolontariat 
Wolontariat
 

Kolonie 2019 
Kolonie 2018
 

Wolontariat na FB 
Polub Wolontariat na FB
 

POPŻ 2014-2020 
FEAD
 

Program Skrzydła 
Program Skrzydkła
 

Spiżarnie Caritas 
Spiżarnie Caritas
 

Kromka chleba dla sąsiada 
Kromka chleba dla sąsiada
 

Logowanie 
 


Problemy z logowaniem?

Jeszcze nie masz konta?
·Zarejestruj się!
 

DOKUMENTY 
·Statut Caritas Diecezji Ełckiej (od XI.2004)
 

 
Dołącz - BEZDOTYKOWA PACZKA
Dołącz - BEZDOTYKOWA PACZKA

Next
Statut Caritas Diecezji Ełckiej (od XI.2004)
Caritas Diecezji Ełckiej zwana dalej Caritas, ustanowiona dekretem Księdza Biskupa Wojciecha Ziemby, Biskupa Ełckiego w dniu 1 września 1992 roku. (ten statut obowiązuje od 2004 r.)
Rozdział I - CHARAKTER INSTYTUCJI
Art. 1

Caritas Diecezji Ełckiej, zwana dalej Caritas, jest duszpasterską instytucją charytatywną diecezji ełckiej, ustanowioną dekretem Księdza Biskupa Wojciecha Ziemby, Biskupa Ełckiego w dniu 1 września 1992 r., nawiązującą w swojej działalności do tradycji Caritas sprzed roku 1950.

Art. 2

Caritas służy pomocą Kościołowi diecezjalnemu w wypełnianiu posłannictwa chrześcijańskiej dobroczynności.

Art. 3

Caritas posiada osobowość prawną i działa w oparciu o przepisy prawa kościelnego, odpowiednie przepisy prawa państwowego oraz postanowienia niniejszego Statutu.

Art. 4

1. Siedzibą Caritas jest miasto Ełk.
2. Caritas może tworzyć na terenie własnej diecezji oraz całej Polski jednostki organizacyjne służące do realizacji swych celów statutowych, z zachowaniem przepisów prawa kościelnego.
Rozdział II - Cele i zadania Caritas
Art. 5

Celem Caritas jest działalność charytatywna i humanitarna dla zrealizowania potrzeb duchowych i materialnych człowieka, wypływająca z ewangelicznego przykazania miłości i mająca na uwadze godność każdej osoby ludzkiej bez względu na jej wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę i przekonania.

Art. 6

Do zadań Caritas należy:
a. krzewienie i ożywianie miłości miłosiernej oraz systematyczna i metodyczna formacjacharytatywna;
b. analiza niekorzystnych zjawisk społecznych, zakresu ich
występowania,wypracowywanie programów zmierzających do ich usuwania;
c. prowadzenie działalności charytatywno-opiekuńczej, systematyzowanie jej
formy podejmowanie działań na rzecz szerokiego zakresu potrzebujących, a w szczególności: rodziny, dzieci, młodzieży, samotnych matek, niepełnosprawnych, chorych, seniorów, uzależnionych, bezdomnych, bezrobotnych, ofiar przemocy, więźniów, imigrantów i uchodźców, ofiar klęsk żywiołowych, epidemii i zbrojnych konfliktów;
d, pomoc społeczna;
e. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
f. działalność na rzecz mniejszości narodowych;
g. ochrona i promocja zdrowia;
h. działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
i. promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowej osób pozostających bez pracy
i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
j. upowszechnianie i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet
i mężczyzn;
k. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
l. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
m. działalność na rzecz rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
n. krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży;
o. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
p. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
q. działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa
przyrodniczego;
r. przeciwdziałanie patologiom społecznym;
s. upowszechnianie i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji;
t. ratownictwo i ochrona ludności;
u. pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za
granicą;
v. działania na rzecz integracji europejskiej w oparciu o wartości chrześcijańskie oraz
rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
w. promocja i organizacja wolontariatu;
x. działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo
pomiotów prowadzących działalność w sferze pożytku publicznego.
Art. 7
Zadania te Caritas realizuj e poprzez:
a. systematyczną formację i kształcenie pracowników i wolontariuszy,
b. spotkania i seminaria formacyjne, Tygodnie Miłosierdzia i inne formy krzewienia
miłości miłosiernej,
c. zakładanie i prowadzenie ośrodków opieki zamkniętej i otwartej: domów pomocy
społecznej, placówek specjalistycznego poradnictwa, placówek opiekuńczo -
wychowawczych, ośrodków adopcyjno - opiekuńczych, ośrodków wsparcia, ośrodków
interwencji .kryzysowej, niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, ośrodków
rehabilitacyjnych pielęgnacyjnych i wypoczynkowych, noclegowni dla bezdomnych,
kuchni dla ubogich i innych stałych placówek pomocowych,
d. grupy wolontariatu Caritas,
e. prowadzenie akcji promujących i finansujących działalność charytatywną
f. różne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, dla dzieci
i młodzieży z rodzin ubogich, dysfunkcyjnych, wielodzietnych, dla dzieci i młodzieży
polonijnej, dla osób starszych,
g. organizowanie i prowadzenie ośrodków naukowych i nauczania - studiów społecznych
i socjologicznych,
h. organizowanie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej, z której dochód przeznaczony jest w całości na działalność statutowo - charytatywną W celu prowadzenia działalności gospodarczej Caritas powołuje odrębne podmioty działalności gospodarczej, funkcjonujące w oparciu o własny statut lub regulamin.
Art. 8
Caritas współpracuje:
a. z parafiami i innymi kościelnymi instytucjami charytatywnymi na terenie diecezji,
b. z Caritas Polska i Caritas diecezjalnymi w zakresie koordynacji działań charytatywnych oraz w realizacji uchwal podjętych większością głosów na zebraniach dyrektorów Caritas diecezjalnych,
c z organami administracji publicznej,
d. z organizacjami charytatywnymi innych wyznań i religii oraz organizacjami świeckimi,
przy zachowaniu własnej tożsamości,
e. innymi podmiotami krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi w zakresie
realizacji celów statutowych.
Rozdzial III - Władza nadrzędna
Art. 9
Nadrzędną władzą Caritas jest Biskup diecezjalny, który:
a. powołuje Caritas do istnienia,
b. nadaje jej Statut,
c. dokonuj e zmian w Statucie,
d. powołuje i odwołuje Dyrektora,
e. udziela, „nihil obstat" na kandydaturę Zastępcy Dyrektora oraz na jego odwołanie,
f. przyjmuje roczne sprawozdanie Caritas,
g. rozwiązuje Caritas,
h. decyduje o przeznaczeniu majątku Caritas w przypadku rozwiązania, z uwzględnieniem
przepisów odrębnych.
Rozdział IV - Zarząd
Art. 10
Zarząd Caritas tworzą: Dyrektor, Zastępca Dyrektora i Sekretarz.
Art. 11 Dyrektor:
a. kieruje działalnością Caritas,
b. reprezentuje jednoosobowo Caritas i występuje w jej imieniu zgodnie z przepisami
prawa,
c. przedstawia Biskupowi diecezjalnemu kandydaturę/-y Zastępcy Dyrektora i po
uzyskaniu zgody zatrudnia go,
d. powołuje i zatrudnia Sekretarza,
e. zatrudnia pracowników Caritas,
f. zwołuj e posiedzenia Diecezjalnej Rady Caritas i przewodniczy im,
g. zatwierdza program działalności i preliminarz budżetowy Caritas na rok następny oraz
sprawozdanie z działalności i stanu finansów Caritas za rok ubiegły,.
h. informuj e Biskupa diecezjalnego o bieżącej działalności Caritas,
i. powołuje do życia terenowe jednostki organizacyjne i zatrudnia ich kierowników,
j. wyraża zgodę na podjęcie przez terenowe ośrodki charytatywne samodzielnej, zgodnej
ze Statutem Caritas, działalności gospodarczej i przyjmuje doroczne o niej
sprawozdania,
k. zarządza funduszami Caritas zgodnie ze Statutem i budżetem, który zatwierdza Biskup Ełcki

l. jest upoważniony do nabywania i zbywania własności, pod tytułem odpłatnym i darmowym, nieruchomości i ruchomości oraz do zarządu mieniem, z prawem udzielania pełnomocnictw w tym zakresie,
m. kontroluje pracę wyodrębnionych podmiotów działalności gospodarczej.
Art. 12
1. Do zadań Zastępcy Dyrektora należy w szczególności:

a. wspieranie Dyrektora we wszystkich działaniach wynikających z celów statutowych,
b. zastępowanie Dyrektora podczas nieobecności we wszystkich sprawach dotyczących
bieżącego kierowania działalnością Caritas,
c. opracowanie sprawozdania merytorycznego i finansowego Caritas za rok ubiegły.

2. W razie wakatu na urzędzie Dyrektora, Zastępca Dyrektora pełni jego obowiązki do czasu powołania nowego Dyrektora i składa rezygnację na jego ręce.
3. Szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień Zastępcy Dyrektora określa Dyrektor.
Art.13
1. Sekretarz jest odpowiedzialny za funkcjonowanie biura Caritas.
2. Szczegółowy zakres obowiązków Sekretarza określa regulamin zatwierdzony przez Dyrektora.
Rozdział V - Komisja nadzorcza
Art. 14
1. Komisję Nadzorczą stanowi Rada Ekonomiczna Diecezji Ełckiej.
2. Komisja Nadzorcza wybiera ze swojego składu Przewodniczącego.
3. Członkami Komisji Nadzorczej mogą być osoby, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej i nie są członkami organu zarządzającego ani nie pozostają z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
Art. 15
1. Zadaniem Komisji Nadzorczej jest ocena działalności finansowej oraz całokształtu stanu i działalności Caritas i przedstawienie jej do aprobaty Biskupa diecezjalnego wraz z wnioskami z dokonanej kontroli.
2. Komisja Nadzorcza ma prawo wystąpienia do Dyrektora Caritas z wnioskiem o dokonanie audytu zewnętrznego.
3. Komisja Nadzorcza akceptuje sprawozdanie merytoryczne i finansowe.
Rozdział VI - Diecejzalna Rada Caritas
Art. 16
1. Diecezjalną Radę Caritas powołuje Biskup diecezjalny na wniosek Dyrektora.
2. Kadencja Diecezjalnej Rady Caritas trwa trzy lata.
3. Diecezjalna Rada jest organem doradczym Dyrektora.
Art. 17
1. Przewodniczącym Rady jest Dyrektor Caritas.
2. Rada winna się zbierać przynajmniej dwa razy do roku.

Art. 18
Szczegółowe zasady pracy Diecezjalnej Rady Caritas określa regulamin zatwierdzony przez Dyrektora.
Rozdział VII - Jednostki organizacyjne Caritas
Art. 19
Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi są w szczególności:
a. Parafialne Zespoły Caritas,
b. Filie lub rejony Caritas,
c. Szkolne i Akademickie Kola Caritas,
d. Placówki Specjalistyczne,
e. Inne jednostki wspomagające działalność lub strukturę Caritas.
Art. 20
1. Parafialnym Zespołom Caritas statut nadaje i zatwierdza Biskup diecezjalny.
2. Strukturę i działalność innych jednostek organizacyjnych Caritas określają statut)' lub regulaminy zatwierdzane przez Dyrektora.

Updated  wtorek, 29 czerwca 2004
Next
 
Podaruj swój 1% podatku 
Przekaż 1%
 

MISERICORDIA 
MISERICORDIA
 

Dom Samotnej Matki 
Dom Samotnej Matki
 

Servire Caritati 
Servire Caritati
 

Biedronka 
Partner strategiczny XIV Ogólnopolskiego Festynu Rodzinnego
 

Walczę o siebie 
Walczę o siebie
 

Adopcja na odległość 
Adopcja na odległość - Ekwador
 

NFOŚiGW 
NFOŚiG
 

Urząd Miasta Ełku 
           Urząd Miasta Ełku
 

Z życia diecezji 
 

 
     
 

CARITAS DIECEZJI EŁCKIEJ © 2007
You can syndicate our news using the file backend.php.
All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters.
This web site was made with PostNuke, a web portal system written in PHP.

AutoTheme:AT-PMS

Page created in 9,319853 Seconds